Thiết kế 3 – 2024-02-20T124034.071

Hiện cả chức năng bình luận và tạo đường dẫn kết nối bị khóa.